Reglement van inwendige orde

 1. Bij aansluiting vult ieder lid een aansluitingsfiche in en ondertekent deze. De statuten en het reglement van inwendige orde zijn ter inzage in het lokaal en te consulteren op de website.
 2. Ieder effectief lid kan steeds, mondeling of schriftelijk maar op een correcte en opbouwende wijze, zijn mening te kennen geven aan ieder lid van de raad van bestuur. Ook tijdens de algemene vergadering wordt de mogelijkheid geboden om voorstellen te formuleren. Op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur worden deze dan besproken en worden de gepaste acties ondernomen. Eventueel worden de betrokken leden op deze vergadering uitgenodigd.
 3. Bij de organisatie van evenementen eigen aan de vereniging, kan de raad van bestuur beroep doen op bereidwillige leden om allerlei taken uit te voeren.
 4. Het officiële fietsseizoen start de eerste zondag van maart en eindigt de laatste zondag van oktober.
 5. Eind februari en eind juni wordt een programma opgemaakt met alle activiteiten van de club. Deze documenten wordt naar ieder effectief fietsend lid verstuurd ofwel per e-mail ofwel schriftelijk en worden als geïntegreerde delen van dit reglement van inwendige orde beschouwd. Zij worden ook gepubliceerd op de website van de club.
 6. Het programma vermeldt naast de trajecten van de zondagsritten, ook de speciale ritten en de brevetten en alle initiatieven die door de club worden georganiseerd of gesteund. Ook fietstrips op de weekdagen en in de winterperiode zijn vermeld. Afspraken, richtlijnen en andere informatie voor wat betreft de fietsuitstappen worden eveneens verduidelijkt.
 7. Ieder fietsend lid is verplicht in de uitrusting van de club te rijden van zodra ze haar/hem ter beschikking werd gesteld.
 8. Tijdens de fietstochten mag er geen vuilnis op de openbare weg worden achtergelaten.
 9. De club is niet verantwoordelijk bij eventuele ongevallen. Voor de fietsende leden en de leden van de raad van bestuur heeft de club een verzekering afgesloten. Deze polis ‘verenigingsleven’ omvat: verzekering burgelijke aansprakelijkheid, verzekering rechtsbijstand en verzekering lichamelijke ongevallen waaronder de kosten voor geneeskundige verzorging (een franchise wordt in rekening gebracht). De polis is ter inzage in het lokaal.
 10. Ieder fietsend lid moet op de hoogte zijn van de verkeerscode in het algemeen en van de verkeerscode betreffende het wielertoerisme in het bijzonder en dient er zich aan te houden.
 11. Een beknopt overzicht van de verkeercode voor wielertoeristen:
  • Een groep van minder dan 15 wielertoeristen worden als individuelen beschouwd. Dit houdt in dat ze op het fietspad moeten rijden. Indien er geen fietspad is mogen ze op de rijbaan met twee naast elkaar rijden behalve wanneer het kruisen niet mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moeten zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig.
  • De fietsers die in een groep tussen 15 en 50 deelnemers rijden, worden / zijn niet verplicht op de fietspaden te rijden. Zij mogen bestendig met twee naast elkaar rijden op voorwaarde dat ze gegroepeerd blijven. Ze mogen slechts van de rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken. Indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is, mogen zij niet meer dan de breedte gelijk aan die van een rijstrook in beslag nemen.
 12. Het is verplicht om een fietshelm te gebruiken tijdens de ritten!