Hoofdstuk 1: Benaming - Maatschappelijke Zetel - Doel

Artikel 1. De vereniging draagt de naam: “Wielerclub De Wringers Bertem - vereniging zonder winstoogmerk”, afgekort: WK De Wringers Bertem vzw.

Artikel 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3060 Bertem, Kerkstraat 4, gerechtelijk arrondissement Leuven.

Artikel 3. Het doel van de vereniging is haar leden de mogelijkheid te bieden een gezonde en ontspannende sport te beoefenen.
De hoofdactiviteit om dit doel te bereiken is de organisatie van geplande uitstappen per fiets om zo zijn leden de kans te geven om aan wielertoerisme te doen. De vereniging kan alle door haar nodig geachte initiatieven nemen, zoals overeenkomsten sluiten en fondsen verzamelen, om haar doel te verrechtvaardigen.

Hoofdstuk 2: Leden van de vzw

Artikel 4. Identificatie van de stichters: Roland Van Elsen Dorpstraat 217 3060 Bertem, Cyriel Heremans Schollenberg 45 3061 Bertem, Freddy Frederickx Dorpstraat 214 3060 Bertem, Wim Bertels Bosstraat 68 3060 Bertem, Richard Pepermans Oude Baan 137 3060 Bertem, Louis Bertels Tervuursesteenweg 176 3078 Kortenberg, Jean-Pierre Oudebeeck Kouter 33 3060 Bertem, Karel Meeusen Bosstraat 45 3060 Bertem, Eddy Vranckx Dorpstraat 32 3060 Bertem.

Artikel 5. Ieder persoon, minimum 12 jaar, zonder onderscheid van geslacht, nationaliteit, politieke, godsdienstige of wijsgerige overtuiging kan lid worden. Zijn aanvaarding is evenwel aan de voorafgaande toestemming van de raad van bestuur onderworpen.

Artikel 6. Ieder lid is verplicht een aansluitingsfiche bij een lid van de raad van bestuur in te leveren en zijn jaarlijkse bijdrage te betalen. Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door de raad van bestuur en kan maximum 100 euro bedragen.

Artikel 7. Indien deze bijdrage niet betaald is één maand na de algemene vergadering wordt het lid geacht ontslag te nemen.

Artikel 8. Door toetreding tot de club onderwerpt elk lid zich aan de statuten en het reglement van inwendige orde.

Hoofdstuk 3: De algemene vergadering

Artikel 9. De algemene vergadering is samengesteld uit al de leden van de club. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij ontstentenis achtereenvolgens door de secretaris of het langstzittend lid van de raad van bestuur.

Artikel 10. De algemene vergadering wordt minstens één maal per jaar (tweede helft februari) gehouden. De leden worden per e-mail en/of schriftelijk uitgenodigd.

Artikel 11. De algemene vergadering kan eveneens worden bijeengeroepen op schriftelijke aanvraag door minstens vier leden van de raad van bestuur of een vijfde van alle leden.

Artikel 12. De volgende bevoegdheden zijn voorbehouden aan de algemene vergadering: wijziging van de statuten, wijziging van de vestiging van de maatschappelijke zetel, benoeming en afzetting van de bestuurders, samenstelling en afzetting van de raad van bestuur, uitsluiting van een lid en een lid van de raad van bestuur, goedkeuring van de begroting en van de rekeningen, ontbinding van de club.

Artikel 13. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, tenzij de wet het anders bepaalt. Leden kunnen zich enkel laten vertegenwoordigen door een ander lid. Een lid mag drager zijn van maximum 5 volmachten.

Artikel 14. Alles wat niet uitdrukkelijk wordt voorzien in deze statuten, wordt geregeld door de wetgeving betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk. Bevoegdheden die niet toegekend zijn aan de algemene vergadering en niet worden voorzien in de wetgeving, ressorteren onder het beheer van de raad van bestuur.

Hoofdstuk 4: De raad van bestuur

Artikel 15. De raad van bestuur neemt het dagelijks bestuur waar en treedt op als college.

Artikel 16. De raad van bestuur is samengesteld uit tenminste 5 en maximum 12 leden, die benoemd worden door de algemene vergadering.

Artikel 17. De raad van bestuur verdeelt onder zijn leden de diverse functies, minimaal voorzitter, secretaris, penningmeester. Ook de volmachthouders van de rekeningen worden onder de leden van de raad van bestuur aangeduid.

Artikel 18. De opdracht om de vereniging te vertegenwoordigen tegenover derden, wordt steeds door de raad van bestuur opgedragen aan één of meerdere leden van de raad van bestuur.

Artikel 19. De raad van bestuur kan slechts beslissingen nemen wanneer tenminste de helft van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der geldige stemmen (de helft plus één). Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of bij ontstentenis achtereenvolgens deze van de secretaris of het langstzittend lid van de raad van bestuur, doorslaggevend zijn.

Artikel 20. De raad van bestuur vergadert maandelijks en telkens wanneer het belang voor de werking van de club het vereist alsook wanneer vier bestuursleden er om vragen.

Artikel 21. Elk lid kan op gelijk welk moment zijn ontslag indienen bij de raad van bestuur.

Artikel 22. Het reglement van inwendige orde wordt opgesteld en wordt naargelang de noodwendigheden van de club gewijzigd door de raad van bestuur.

Hoofdstuk 5: Duur – Boekjaar – Ontbinding

Artikel 23. De vereniging wordt gesticht voor onbepaalde duur.

Artikel 24. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 25. In geval ontbinding of vereffening van de vereniging zal de algemene vergadering de bestemming van het gebeurlijk actief bepalen.

samenstelling van de raad van bestuur